Кои документи трябва да подготвите при регистрация на фирма ООД?

За да извършите успешно регистрация на фирма и по-конкретно, за да впишете дружество с ограничена отговорност в Търговския регистър, ще ви бъде нужен цял набор от документи, които трябва да предоставите заедно със заявлението за вписване. Наличието на пълния пакет документи и коректното им изготвяне е гаранция за бързо и безпроблемно регистриране. Ето защо,  registracia-na-firmi.com ще ви запознае с кои документи трябва да разполагате, за да регистрирате своето дружество.

Заявление по образец

Вписването на ООД, както и на всички останали видове фирми се извършва въз основа на Заявление по образец А4. С него се извършват и всички останали промени в обстоятелствата на фирмата, подлежащи на вписване в ТР. Заявлението се подава от управителя на дружеството, посочен в дружествения договор или от упълномощено доверено лице с нотариално заверено пълномощно. Заявлението може да се подаде на гише в Търговския регистър или по електронен път с електронен подпис.

Учредителен протокол и дружествен договор

Учредяването на ООД се извършва с решение на Общото събрание на съдружниците. На него се изготвя учредителен протокол, включващ дневния ред и взетите от съдружниците решения – в случая се посочва решението за учредяване на дружество с ограничена отговорност. На Общото събрание се подписва дружествен договор, който според чл. 115 от Търговския закон следва да съдържа:

  • Име, седалище и адрес на управление на дружеството;
  • Предмет на дейност и срок на договора;
  • Имена и единен идентификационен код на съдружниците;
  • Размер на капитала и размер на дяловете на всеки един от съдружниците;
  • Управление и начин на представителство;
  • Права, привилегии (в случай, че има такива) и задължения на съдружниците в рамките на дружеството.

Образец от подписите на управителите/съдружниците

Образец от подписа на управителя/управителите се подава на основание чл. 141, ал. 3 от Търговския закон. Спесимен се изисква за всеки един от управителите, в случай че това са повече от едно лице и може да се изготви от юрист или от самия нотариус, извършващ заверката. Образецът се подписва на място пред длъжностното лице (нотариус), а не предварително.

Документ за внесен капитал на дружеството

Банковото извлечение за внесен капитал се прилага към останалите документи, необходими за вписването. За целта се открива набирателна сметка в банков клон по избор, в която се внася част или пълния размер на дружествения капитал. Минималният размер на капитала, определен от закона е 2 лв, като този минимум е недопустим при дружество с повече от двама съдружници, тъй като законът не позволява размерът на дяловите вноски да бъде по-малък от 1 лв.

Декларации

Заедно със заявлението се подават и следните декларации:

  • Декларация по чл. 13, ал. 4 от ТЗ – касае истинността на заявените обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове;
  • Декларация по чл. 141, ал. 8 – заявителят декларира, че в качеството си на юридическо лице или управител на дружество не е обявен или в процедура по обявяване в несъстоятелност;
  • Декларация по чл. 13, ал. 5 – Когато заявлението се подава от преносител, същият я попълва и подписва.

Вносна бележка за платена държавна такса и лиценз

Преди подаване на заявлението за регистрация на фирма се заплаща държавна такса, която при подаване на документите на хартиен носител е 110 лв и 55 лв при подаване по електронен път. Ако дейността на фирмата подлежи на специален лицензионен режим се прилага и разрешително за упражняване на съответната дейност.

 

Получавай всички публикации от блога ми на твоя имейл

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *